Wir gratulieren

Wir gratulieren folgenden Paaren zum bestandenen Broncetest Standard:
    A.   &  E. Gysin
    P. Häner & D. Grossen
    R.   &  B. Hillenbrand
    A.   &  E. Hörmann
    P.   &  V. Holzherr
    H.   &  T. Meier
    HR.&  M. Ruckstuhl

Wir gratulieren folgenden Paaren zum bestandenen Broncetest Latein:
    A.   &  E. Gysin
    P. Häner & D. Grossen
    A.   &  E. Hörmann
    P.   &  V. Holzherr
    H.   &  T. Meier

Wir gratulieren folgenden Paaren zum bestandenen Silbertest Standard:
    A.   &  E. Gysin
    P. Häner & D. Grossen
    A.   &  E. Hörmann
    P.   &  V. Holzherr
    H.   &  T. Meier

Wir gratulieren folgenden Paaren zum bestandenen Silbertest Latein:
    A.   &  E. Gysin
    P. Häner & D. Grossen
    A.   &  E. Hörmann
   

HOME